210-4536144
Είσοδος / Εγγραφή   Γλώσσα:  


GDPR

Στο “Notanordinarymuym.gr” σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Λαμβάνουμε μέριμνα ώστε να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των προσώπων με τα οποία συναλλασσόμαστε.
 
 
Δεσμευόμαστε ότι θα συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαικής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation εφεξής και ως “ΓΚΠΔ” ή “GDPR”), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαίου 2018.
 
 
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τη ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
 
Εάν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις σχετικές ενημερώσεις, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Το "Notanordinarymum.gr" θα συνεχίσει να σας αποστέλλει τις τελευταίες του ενημερώσεις και λοιπό υλικό μέσω e-mail ή/και newsletter.
 
 
Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε εφεξής ή οποτεδήποτε αποφασίσετε να καταργήσετε την επιλογή λήψης ενημερώσεων σε σχέση με τις δραστηριότητες μας, μπορείτε να το πράξετε με ένα κλικ μέσω της ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ή μέσω του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ σας εαν είστε ήδη εγγεγραμένος χρήστης στο "Notanordinarymum.gr" επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή.   Pin it
Instagram